Akife Dekeli

”Bir insan önce sanatçıdır,

sonrasında kadın veya erkektir.”

1. Sanat anlayışınızdan bahseder misiniz?

İnsanoğlu günümüzün geçerli dünya değerleri üzerinden yaratılış gerçeğine ulaşmak ister, ulaştığını sanarak ruhsal, bedensel, sanatsal çalışmalar yaparak, kendini bilgili kılıp, maddi ve manevi değerlerle kendini tümlemeye çalışmaktadır. Gerçek bütününe ulaşamamış her insan paramparçadır. Her parça yalnızlığını yaşar ve bu yalnızlığını dünya nimetleriyle tümlemeye çalışır. İnsan gerçeği kabul edip tümleniş çarelerini aradığında bütünlüğüne ne kadar ihtiyacı olduğunu anlamaktadır. Bu insanın yaşamından ölümüne kadar olan süreci kapsar. Mutlu olmak ya da olmamak yaşamı ve kendini anlamakla mümkün olmaktadır. Bu anahtar insanoğluna yaradılış da verilerek onu diğer varlıklardan farklı yapmıştır. Bu anahtarı kullanmak bilgi ile mümkündür. Bilgi insanı olgun kılar, elde ettiklerini doğru kullanmayı ve korumayı sağlar, ya da günümüz insanında olduğu gibi, bilgi insanı yok eder.

İnsan olma ve diğer varlıklardan ayrılma adına içinde olan bu tümlenme kaygısını, geçmişten kopmamaya çalışmak, fakat aynı zamanda gelişen yeni çağa ve teknolojiye de ayak uydurarak, beraberinde bugünde kalabilmek gibi üç zamanlı yaşamını, kolajın önceden yapılmış fakat bu güne ve geleceğe farklı gerçeklikle yerleşme durumunu kullanarak, içerik ile tekniği   uygulamalarımda göstermeye çalışmaktayım.  Bu amaçla  resimlerimi kolaj tekniği ile birleştirmiş izleyicide geçmiş ve şimdi sorgusunu yaptırmaya çalışmaktayım. Resimlerimi  yaparken kolajın var olan baskı, yazı gibi unsurlarının kaybolmamasına özen gösterip, onları da resmin içine dahil etmekteyim.  Böylece kolaj ile, eskiye değer vererek bu güne yerleştiriyorum. Geçmişin değerini kolaj ile vurgulayarak, yazılı, basılı, tüm bilgi kaynaklarının kaybolmadan saklanmasını kolajı  resmin değeri haline getirmek ve izleyen üzerinde merak uyandırmak istemekteyim. Kolaj tekniği, kullanılan malzemelerin geçmişten bugüne taşınmasını ve sanat eseri içerisinde yeni bir anlam kazandırılarak günümüzde korunmasını sağlamaktadır. Birbirinden farklı malzemelerin ve üretim tekniklerinin kullanımı, bana geniş bir ifade özgürlüğü sağlamaktadır. İster malzemenin var olan anlamından yola çıkarak isterse de plastik açıdan var olan biçimsel değerlerini kullanarak yeni bir anlam ortaya çıkarabilmekteyim. Bu da içerik ve biçim anlamında yeni düşünceler yaratma kolaylığı sağlamaktadır. Benim kolaj malzemesi üzerinde uyguladığım teknikler ve bütüne yüklediğim yeni anlam izleyici açısından aynı algılanmayabilir. Bu da kolaj tekniğinin kaygan ifade biçimini yansıtmaktadır. Kolaj kavramsal sanatla birlikte düşüncenin malzemenin içine yerleştirildiği, malzemenin yeni bir değer bulduğu biçime evrilmektedir. Kullanılan malzemenin sınırının olmayışı kolajın disiplinler arası bir kullanım imkanına kavuşmasını sağlamaktadır. Burada en önemli kelime eskiye dair olan hiçbir şeyin kaybolmasını istememek olmaktadır galiba. Bu manada kolaj benim düşüncemin resimlerimde yansıması olmaktadır.

Akife Dekeli, Kolaj

2. Yaratımınızı tetikleyen kaynak nedir?

İnsan ve insana dair yaşanmış her şey yaratımı tetiklemektedir.

3. Kendi açınızdan baktığınızda resim yapmak bir çatışma mı yoksa uyum mudur?

Ben resimlerimde uyum çerçevesinde resim yapmaktayım.

Akife Dekeli, Kolaj

4. Gerçeklik kavramı sanat anlayışınızda ne kadar yer kaplıyor?

Portre resimlerde kolaj, malzemesi ne olursa olsun, izleyicide gerçeklik duygusunu oluşturmak için yanılsamalı bir anlayışla, dış gerçekliği iç gerçeklikle bağdaştırarak kurmaca gerçekliği oluşturmaya çalışmaktayım. Kolaj, bende sonuca çabuk ulaşma ve deneysel değişimler imkanı sağlamaktadır. Böylece aynı portre farklı kurgularla yeni biçimlere ve anlatıma bürünebilmektedir. Resimlerimde nesnel gerçekliği, görsel gerçeklikle uyumlamaya çalışmaktayım.

5. Eserleriniz hayatın bir parçası olsaydı nerede olurdu?

Sanat hayat düşüncesi beni hep etkilemiştir. Eserlerim de yaşanmışlıklar olsun istiyorum. Hayatın yaşanmış tarafı beni etkiliyor.

6. Sizce yaratıcılık bir başlangıç mı yoksa sonuç mudur, açıklar mısınız?

Bence yaratıcılık tam ortada. Yani sanatçı toplumdan ve çevresinden edindiği, etkilendiği tüm duygu düşünceyi bir yaratım ile aktarmaktadır. Sonuç, sanat eseri olarak ortaya çıkmaktadır.

Akife Dekeli, Kolaj

7. Günümüz dünyasına bakıldığında popüler kültürün etkisini eserlerinizde hissediyor musunuz?

Ben popüler kültürün gelir geçerliğine inananlardanım, moda gibi. Yapmak istediğim daha kalıcı, yaşadığım coğrafya ve insanlarına belki de tüm insanlara dair kalıcı hissettiklerim, popüler unsurlar değil.

8. Toplumsal dünyanın sanat anlayışınızda etkisinin olduğunu düşünüyor musunuz?

Gelişen ve değişen dünya, sanat üzerinde de etkisini gösteriyor. İnsanlığın ilk çağlarında bir iletişim ve eğitim aracı olarak kullanılan sanatın amacı da dünya dinamikleriyle birlikte değişiyor. Son yıllarda sanatın geleceğinin nasıl olacağı da çok konuşulan konular arasında. Sanatçıların birçoğu kimlik politikaları, çevrecilik, sınır politikaları ve göç, savaşlar, barış, yok olan çevre  konularının gittikçe sanatın merkezine yerleşeceğini savunuyor. Politik bir sanat anlayışının gelecekte hüküm sürmesi beklenirken uzmanlar sanatın  bireysel değil, daha kolektif ve deneysel hale gelebileceğini söylüyor. Gelişen tüm bu gelişmeler benimde sanatıma yansımaktadır. Kaybolmaya yüz tutmuş belge niteliğinde ne var ne yok yazılı çizili elemanları geleceğe bırakmak istercesine resimlerime yerleştirmekteyim.

Akife Dekeli, Kolaj

9. Estetiğin güncel söylemi sizce nedir?

Postmodernizm, yetmişlerde sanatta teorik ve pratik bir yenilik olarak ortaya çıkmıştır. Anti-estetik bir yaklaşıma sahip olan Postmodernizm teorisi, yıkıcı, radikal bir tutum içindedir. Bu teori ışığında üretilen sanatsal pratikler, estetikle birlikte yürüdükleri yolu terk etmişlerdir. Politik ve ahlaki yargılar estetik yargının boşluğunu doldurmaya başlamış, güncel sanat siyasetin baskın olduğu, ahlak ve etiğin sorgulandığı, sosyal, etnik konulara odaklanmıştır.

Çağdaş sanat estetik içerik açısından kaygan bir zemin üzerinde durmaktadır. Günümüz sanatı 1960’lardan günümüze gelen tüm estetik teorileri içinde barındırmakla beraber, çalışmaların niteliğini etkileyen birçok faktör vardır. Çalışmanın nerede sergilendiğinden, teknolojik olanaklardan, maddi sponsorluklardan,  küratörün seçimlerinden, çok  etkenli ve değişkenli bir sanat sistemi oluşmuştur. Estetik bu bağlamda bulunduğu ve girdiği yapıya göre yön bulmaktadır.

10. Türkiye’ de kadın sanatçı olmak sizin için ne ifade ediyor?

Türkiye’de kadının sanatın her dalında son derece başarılıdır. Ve biz bunu da,  büyük önder Atatürk’ e borçluyuz. Günümüzde sanatın her dalında üretken olabilen kadın sanatçılarımızın, dünyadaki benzerlerinden hiçbir eksikleri yoktur. Kendi alanlarında birçok başarıya imza atan kadın sanatçıların sayısının daha fazla artması için, sanat dalında eğitim veren okulların çoğalması gerekmektedir. Cumhuriyetin ilanında önce de bu topraklarda sanat yok değildi. Cumhuriyet öncesinde de örneğin kadın yazarlar vardı. Ancak Cumhuriyet’in ilanından sonra kadının sanattaki yeri ve önemi değişmeye başlamış, toplumun kadın sanatçılara bakış açısı farklılaşmıştır. Demokratik ve laik Cumhuriyet’in kurulması ile birlikte kadınlar sanat dallarında kendilerine daha fazla yer bulabilmişler, kendilerini daha rahat ifade edebilmişlerdir. Bugün çağdaş kadınların sorunları yok değil. Hala kadın haklarından bahsedilmektedir. Erkek egemen toplum anlayışımız tamamı ile terk edilmiş değil. Bunun yansımaları, kadınların sanatsal çalışmalarında da kendisini göstermiyor değil. Kadınlarımız çağdaşlık ile geleneksellik arasında sıkışmış durumdadır. Dünyada da kadınların sanat tarihinde hak ettikleri konumu almaları, her dönemde karşı cins tarafından engellenmiştir. Bu koşullarda kadınların varlık gösterebilmeleri kolay olmamıştır. Kadınların sanat dallarında daha aktif rol üstlenmeleri ve erkek sanatçılar ile rekabet edebilmeleri, ancak yirminci yüzyılda gerçekleşmeye başlamıştır. 1940’lı yılllarda vatandaşlık haklarının şekillenmesi, 1950’li yıllarda eğitim koşullarının daha demokratik hale getirilmesi, 1960’lı yıllarda kadınların yaratıcılık adına yaptıkları yatırımlar ve feminizm hareketlerinin yaygınlaşması, kadınların sanatta söz sahibi olmalarında önemli adımlar olmuştur. Bir insan önce sanatçıdır, sonrasında kadın veya erkektir. Cinsiyet ayrımı konusunda çok yol almış ve insanlara kadın erkek ayırımı yapmadan her türlü fırsatı sağlayan gelişmiş ülkelerde bile kadınlar, başlarda sanattaki erkek egemenliğinin etkisinde kalarak eserler üretmişlerdir. Kadınların kendi üslup ve tarzlarını ortaya koymaları ve kabul ettirmeleri zaman almıştır. Erkek egemen toplumlarda, erkeklerin egemen olduğu sanat geleneği hala sürmektedir. Bunun kökten değiştirilmesi gerekir ama bu kolay değildir. Ancak her şeye rağmen kadın sanatçıların yıllar boyu sürdürdükleri çabalar sonucunda bugün artık sanatın cinsiyetler üstünde bir yeri olduğunu bütün dünya kabul etmektedir. Türkiye’ de halen kızlarımızı okutmalıyız diye toplumsal çalışmalar yapılmaktadır. Mecliste kadın oranının %17 olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Ayrıca iş yerlerinde amirin kadın olmasına tahammülü olmayan bir toplum Türkiye. Sanat ortamında kadın var fakat büyük mücadele vermekte varlık gösterme savaşı sürdürmektedir. Eril bir toplumda eril sanat ortamında kadın sanatçı olma çabası, kolay değildir. Hem üretme çabası, hemde bu saydıklarım, fakat genede kadın olarak mücadelemiz devam etmektedir.

Akife Dekeli, Kolaj

AKİFE DEKELİ KİMDİR?

Ankara doğumlu sanatçı; 1984’de Ankara Gazi Üniversitesi, Endüstriyel Sanatlar Fakültesi Teknoloji tasarım bölümünü, 2012’de Ankara Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünü bitirmiştir. 2019’da Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Bileşik Sanatlarda Yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 23 Yıl Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitimci ve idareci olarak görev yapmış, 2014-16 arasında özel bir üniversitede yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. 4 kişisel sergisi 3 uluslararası karma sergi ve 60’ı aşkın karma sergiye katılmıştır. 2017  Ekim  ‘’World Calligraphy Biennale of Jeollabuk-Do  /Korea Bianelin’e ve 3 uluslararası sempozyumda yer almış bildiri sunmuştur. Pek çok karma sergiye Küratörlük yapmıştır. Kurucusu olduğu mArt Sanat Akademisi’ ni Perküsyon ve orkestra sanatçısı akademisyen kızı İrem Dekeli ile birlikte yürütmektedir. Çalışmalarına da bu akademide devam etmektedir. Çocuk ve yetişkin eğitimi programlarını MART atölyesinde yürütmektedir. Sanatçı eserlerinde insanı içine alan konuları ele almakta olup, insan yüzü ve bedeni onun çalışmalarının temel kaynağı olmuştur. Hakikati bedenin ve yüzün derinliklerinde aramaktadır. İnsanın tümlenme kaygısını kolajda insanın zamansal varlığını irdelemektedir.

Kişisel Sergiler:

2007 28-Kasım, Vakıf Bank Ankara Kişisel sergi, Ankara.

2007 02- Mart ,Livart Ankara suluboya Kişisel sergi, Ankara.

2014 16-Mayıs, Kursat Sanat galerisi Kişisel sergi, Ankara.

2018 17-Kasım, Seher Becel sanat galerisi Kişisel sergi; İstanbul.

2020 04-Ağustos, Artsonline internet galerisi Kişisel sergi; İzmir.

Katıldığı Karma Sergiler:

2004 24-Kasım, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenler Sergisi, Başkent Öğretmenevi, Ankara.

2007 2-Nisan, ”Gönülden Dökülenler’’ Kültür Bakanlığı ve Milli Kütüphane İş Birliği İle Karma Sergi, Ankara.

2008 30-Temmuz, ‘’Keskinok Atölye’’ Karma Sergi, Galeri Sanatyapım, Ankara.

2009 27-Haziran, ’Keskinok Atölye’’ Galeri Sanatyapım Karma Sergi, Ankara.

2010 1-Kasım ANKÜSAD ‘’Anadolu’dan Esintiler’’ Karma Sergi, Ekin Sanat Galerisi, Ankara.

2010 24-Mayıs’’ Ayakta Kalma’’ Seramik Sergisi, Başkent Üniversitesi, Ankara.

2010 18-Eylül ‘’Hacettepe Üniversitesi Hasan Pekmezci Atölyesi Karma Resim Sergisi’’, Fırça Sanat Galerisi, Ankara.

2011 16-Ekim ‘’Yüz Yüze’’ Karma Sergisi, Mustafa Ayaz Müzesi, Ankara.

2011 24-Ekim ‘’SAKÜDER Kuruluşunun 6. Yılı Ankara Sanat Buluşması’’ Çağdaş Sanatlar Merkezi, Ankara.

2012 01-Ağustos,’’Küçükçekmece Belediyesi’’ Halkalı Kültür Merkezi Yaz Karması, İstanbul.

2012 13-Nisan ‘’Forum Ankara 1. Sanat ve Tasarım Sergisi’’ Hacettepe Üniversitesi GSF, Forum AVM, Ankara.

2012 21-Haziran ‘’Mezuniyet Sergisi’’ Hacettepe Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi Beytepe Yerleşkesi, Ankara.

2012 ‘0-Kasım,‘’5G ARTISTIQA‘’ Müjdat Gezen Sanat Merkezi, Ankara.

2013 23-Ocak, ‘’Yalnızca Barışa Tarafız’’ Parme Sanat galerisi, Ankara.

2013 01-Mart ‘’Bu Dünyadan Nazım Geçti’’ Nehir Sanat, İtanbul.

2014 10-Haziran, ‘’Bana Babanı Anlat’’ Medya Sanat Galerisi, Ankara

2014 01-Kasım ‘’Gitme Turnam3’’ Çağdaş Sanatlar Merkezi, Ankara.

2015 25-Kasım,’’Kadına Şiddet’’ Ankara Barosu sergi salonu. Ankara

2015 17-Mart ,‘’Dik Uzunlar’’ Galeri N (Küratör), Ankara

2015 20-Nisan, ‘’Gitme Turnam 4’’ Hacettepe Üniversitesi Toprak Etiği Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ahmet Göğüş Sanat Galerisi. Ankara.

2015 21-Ağustos, ‘’The Beauty Of Art Against All Forms Of Violence/ For Human Rights Performance Art’’ Siena, Italy.

2015 19- Aralık, ‘’Natürmortlar’’ Still Life Sanat Galerisi, Ankara.

2015 04-Mayıs ,‘’Dostluk’’ Karma Resim Sergisi (Küratör), Kore Kültür Merkezi, Ankara.

2015 26-Haziran-08Temmuz,‘’Kâğıt İşler Karma Sergisi’’ Gürcü Sanat Evi, İstanbul.

2016 20-Ocak, ‘’Dost Elleri’’ Karma Resim Sergisi, YV Boutique Hotel, Ankara.

2016 03- Nisan, ‘’BRHD 45. Yıl Sergisi’’ Çağdaş Sanatlar Merkezi, Ankara.

2016 02-Nisan, ‘’Gelincik: Umuda Uzanan El’’ Ankara Barosu Gelincik Merkezi Kuruluş Yıldönümü Etkinliği, Cermodern, Ankara.

2016 05-Mart, ‘’Kadınca Düşler Karma Sergisi 6’’ İkizler Antika & Sanat, Ankara.

2016 17-Mart Atılım Üniversites Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Resim Sergisi ve Workshop, Ankara.

2016 04-Nisan, ‘’BRHD 46. Yıl Sergisi’’ Çağdaş Sanatlar Merkezi, Ankara.

2016 02 Mayıs-18 Mayıs ‘’Gojoseon Mitolojisi’’ Uluslararası Karma Sergi’’ (Küratör) Kore Kültür Merkezi, Ankara.

2016 07-Mayıs-Haziran ‘’Resim Heykel Karma Sergisi’’ Seher Becel Sanat Galerisi, Ankara.

2016 02-Haziran ‘’Uluslararası Kore Türk Sanatçıları’’ Ardahan Üniversitesi Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonu Fuayesi, Ardahan.

2016 02-Kasım, ‘’Sonsuz’’La Galeria Hamamarkası Kültür Merkezi. Ankara.

2016 18-Kasım, ‘’Omuz Omuza 1’’Uluslar arası karma sergi, Kore Kültür merkezi. Ankara.

2017 08-Şubat, ‘’Omuz Omuza 2’’ Eskişehir tepebaşı Karikatürlü ev Eskişehir.(Küratör)

2017 17-Temmuz, ‘’Omuz Omuza 3’’ Nazım Hikmet kültür merkezi Ankara, (Küratör)

2017 21-Eylül, ‘’Omuz Omuza 4 ‘’ Ankara Milli Kütüphane sergi salonu. Ankara

2016 19-Aralık, ‘’Yılbaşı sonu Karması’’ Rosetta Art Gallery Busıness Owner. Ankara.

2018 17-Şubat,’’ BİRGRUBİNSAN’’ Karma Resim Sergisi, Pusula Sanat Evi. İstanbul.

2017 18-Mart, ‘’Karma Resim Sergisi’’Seher sanat galerisi İstanbul.

2017 08-Mart, ‘’Hayatın İçinde Kadın’’ Karma resim sergisi. Galeri Abay sanat ,İstanbul.

2017 10 Nisan, ‘’BRHD’’ 47.YIL SERGİSİ Çankaya Belediyesi, Çağdaş Sanatlar Merkezi. Ankara

2017 18-30 Mart, ‘’1. Yıl sergisi’’Seher Becel Sanat Galerisi, İstanbul.

2017 21 Nisan-02 Mayıs,, ‘’Bohça’’ Uluslar arası Koreli –Türk sanatçılarla karma sergi. Çankaya Çağdaş sanatlar merkezi Ahmet Hamdi salonu, ( Küratör).

2017 14 Mayıs,’’ Kore karigrafisi’’ Nazım hikmet kültür merkezi. Ankara.

2017 23-Ekim, “ Dostluk” Kore Türkiye Karma  kaligrafi sergisi. İnsadong sergi salonu. Seoul.

2017 18-Aralık, ‘’Yeni aralık 2017’’ sergisi Galeri SOYUT. Ankara.

2017 22-Aralık, ‘’Üşümesin ayaklar’’Galeri BOHEM. İstanbul.

2017 21- Ekim, ‘’World Calligraphy Biennale of Jeollabuk-Do  /Korea

2017 13-Mart, ‘’Hoşgörülmez Hoşgörü’’ Ulusal sanat sempozyumu ve sergisi. Gazi Ünv. Malik Aksel sergi salonu.

2018 03-Aralık, ‘’Bir Grup İnsan’’ Türkan Saylan kültür merkezi İstanbul

2018 26-Mart, ‘’Sergi 8 Giyalog’’ Gazi Ünv. Resim İş Eğitimi Ana Bilim Dalı. Malik Aksel Sergi Salonu. Prof. Dr. Şeniz Aksoy Koordinatörlüğünde, Ankara.

2018 03-23 Aralık,’’BİRGRUPİNSAN’’ Sanat platformu , Maltepe Belediyesi. Dr.Türkan Saylan Kültür Merkezi, İstanbul.

2018 15- Aralık, ‘’Yaşam İçinde Sanat ve Tasarım’’ BOHO sanat Galerisi. Ankara.

2019 04- Ekim, Ankaralı Ressamlar Karma Resim Sergisi. Ankara Konağı. Ankara.

2019 04-Aralık, Ankara Kız Lisesi Mezunlar Derneği Sergisi. ABEM sergi salonu.(Ankara Barosu)

2019 06-Ocak,’’Evrensel Ustalar’’ Resim Sergisi. Nazın Hikmet Puşkin Sanat Merkezi, Ankara

2019 11-31 Ağustos, ‘’Karma Resim Sergisi’’ BOHO sanat Galerisi. Ankara.

2019 04-Ekim, ‘’BİRGRUPİNSAN’’ Fatsa Belediyesi Kültür Merkezi Karma Resim Sergisi. Fatsa/ORDU

2019 05-13 Ekim, Başkent Ankara haftası etkinliği, Ankara Kulübü,Ankara.

2020 04-30 Aralık, Doğan Taşdelen kültür sanat merkezi, Ankara.

2020 11-30 Aralık, Medya sanat galerisi. Ankara.

2020 15-30 Aralık, Tuğrul Velidedeoğlu sanat galerisi, Ankara.

 

Kitap, Bildiri ve Çalıştaylar:

2011 Ekim, ‘’Ustaları Tanıtalım Sempozyumu’’ Bildiri Sunumu, Kitap Olarak Basılmıştır, Gazi Üniversitesi Türk El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi İle Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı İş Birliğiyle Yapılmıştır, Gazi Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi,

2013 14-Eylül, ‘’Neden Portre? Neden, Portre…’’ Galeri M (Panel Konuşmacısı ve Düzenleyici), Ankara.

2013 06-07 Mayıs, ‘’Kadına Yöneliş Şiddette Siyasal Sorumluluk’’ Konulu Uluslararası Sempozyum Sanat Çalıştayı (Koordinatör), Giresun Üniversitesi, Giresun.

2014 08-10 Mayıs, ‘’Toplumsal ve Siyasal Hayatta Kadın’’ Konulu Uluslararası Sempozyum Sanat Çalıştayı (Koordinatör), Giresun Üniversitesi, Giresun.

2014 22-31 Ağustos, ‘’İstanbul’un Düşleri’’ Konulu Uluslararası Sanat Çalıştayı, İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü, İstanbul.

2015 27Nisan-01Mayıs, ‘’6. Ulusal Sanat Çalıştayı’’ Tepebaşı Belediyesi, Eskişehir.

2015 15-Temmuz, ‘’Gerze Belediyesi 1. Uluslararası Resim Çalıştayı’’, Sinop.

2015 25-Temmuz, ‘’Uluslararası Tosya Doğa Sanat Kampı Çalıştayı’’, Kastamonu/TOSYA

2015 30-Ağustos, ‘’2. Dalaman Uluslararası Resim Çalıştayı’’ Dalaman Belediyesi, Muğla.

2015 01-Eylül, ‘’Orhaniye Sığla ormanı’’ çalıştayı Orhaniye, Marmaris. Muğla.

2018 10-Eylül, ‘’ Poçitel Saray Bosna ’’Zahualnicu’’sanat çalıştayı. Bosna Hersek

2017 13-Mart, ‘’Bir Parça Sempozyum Performansı’’ Gazi Ünv. Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı. Ankara

2018 Temmuz, sayısı ‘’SANATIM’’ dergisinde sanatçı biografi(Rana Sirkecioğlu) yazısı.

2018 26-Nisan, ‘’Yaradılışın Yedi Günü’’ ART ANKARA SANAT FUARI, Ankara.

2019 Temmuz, ‘’PORTRE RESİMLERDE KOLAJ TEKNİĞİNİN TÜMLEYİCİ UNSUR OLARAK KULLANILMASI’’ Başlıklı Yüksek Lisans Tezi Yazmıştır. HacıBayram Veli Ünv. Bileşik Sanatlar Ana Sanat Dalı.

Similar Posts

yorum yap

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: