Sosyal Medya Üzerine

James Ensor, İsa’ nın Brüksel’ e Girişi

Sosyal medya her geçen gün daha fazla hayatımıza müdahil olmaktadır.

Sosyal medya geleneksel ve yeni medya olarak incelenmektedir. Geleneksel medyada kullanıcı tüketici konumunda iken, yeni medyanın kullanıcı bir diyaloğun içindedir; yorum, düzenleme yapabilir. Süreç içinde aktif bir rolü vardır. Böylece yeni  medya kullanıcısına reaktif değil, interaktif bir rol vermektedir.

Sosyal medyanın önemi yeni medya ile fark edilmiştir.  Geleneksel medyaya göre yeni medyada kaynak belirsizliği vardır. Bu durum kullanıcılar arasında kolaylıkla dedikodu zincirine neden olmaktadır. 5N1K kuralının olmaması ve her yaş grubuna hızlıca ulaşan içerikler bilgi kirliliğine neden olmaktadır. Teyit sorunu yaşanmaktadır.

Sosyal olarak

Ahlaki dejenerasyonun varlığı sosyal medyaya yayılmıştır. Bu durum sosyal açıdan duyarsızlığa neden olmaktadır.

Öte yandan, çok uzaktaki yakınlarımızla temas içinde olmamızı sağlarken, gerçek yaşamda iletişim kalitesini niteliğini düşürmektedir. Sosyal medyanın yaşam kalitesi her geçen gün düşürdüğü ortadadır. Sosyal alanda çoğu insan kurgulanmış bir hayat sunmaktadır.

Psikolojik olarak

Sosyal ağların hayatımızda yer bulmasının en önemli nedeni psikolojik tatmindir.( Burada iş kereye kullanılmasını hariç tutuyoruz). Bu durumda kişisel sosyal medya kullanımı aynı zamanda bir bağımlılık göstergesidir. Bu durum bireyin kimlik oluşumunun zeminidir. Sosyal medya; sürükleyici olması, ödüllendirince olması ve onaylayıcı olması özel hayatları bu kadar görünür kılmıştır. Yine belirttiğim gibi sosyal medya bir mahremiyet sorunu ortaya çıkarır. Sosyal medya mahremiyet olgusun belirlenmesini zorlaştırır. Başka bir deyişle mahremiyet bireyin yalnız kalma ile başkalarıyla vakit geçirme tercihi arasındaki özel alanıdır. Mahremiyet; zamana, mekana, kültüre göre farklılık gösterir. Hayatımızdaki insanlarla ilişkimiz niteliğe göre değişmektedir; ebeveynler, iş arkadaşları, arkadaşlar gibi tanımlamalar vardır. Benzer şekilde paylaşılan bilginin niteliği birbirinden farklı olmalıdır.
Kevin Robins’ e göre sosyal medyadaki özel hayatın teşhirini, kendine hayran olma (narsizm) ile açıklamıştır.

Sonuç olarak günümüzde sosyal medya yapıcı ve üretken  amaçlar dünyası dışında, bir teşhir dünyasıdır.

 

Kaynakça

İhsan ÇAPCIOĞLU, Sosyal Medya, ‘Yeni İnsan Tipi’ ve Etik Sorunlar, İTOBİAD KONGRE/19 | II. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Kongresi

Babacan, Mehmet Emin , Sosyal Medya Kullanım Alanları ve Bağımlılık İlişkisi, Addicta: The Turkish Journal on Addictions (2016) 3: 7-28.

Öztürk, Şerife, Sosyal Medyada Etik Sorunlar, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Temmuz (2015) Cilt 9 Sayı 1: 287-311

Budak, Hatice, Sosyal Medya İletişiminde Mahremiyetin Serüveni, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi Cilt / Vol: 7 Sayı/Issue: 1, 2018 Sayfa: 146-170

The Social Media

Social media is more and more involved in our lives every day.Social media is examined as traditional and new media.

While the user is the consumer in traditional media, the user of the new media is in a dialogue; comment, edit. It has an active role in the process. In short, the new media gives the user an interactive role, not a reactive one.

The importance of social media has been recognized with new media. However, this has led to different ethical problems. According to traditional media, there is resource uncertainty in the new media. This easily causes a chain of gossip among users. The lack of a 5N1K rule and content that reaches all age groups quickly cause information pollution. There is a confirmation problem.

The existence of socially moral degeneration has spread to social media. This situation causes social insensitivity.

On the other hand, it allows us to be in contact with our distant relatives, while reducing the quality of communication in real life. It is clear that social media is reducing the quality of life every day. In the social sphere, most people offer a fictionalized life.

From a psychological point of view,

psychological satisfaction is the most important reason why social networks find a place in our lives. (Here we exclude the use of business once). Personal social media use is also an indicator of addiction. This situation is the basis for the formation of identity of the individual. Social media; Being immersive, rewarding and affirmative has made private lives so visible. In this context, social media presents a privacy issue. Privacy makes it difficult to determine the phenomenon. Also privacy is the private space of the individual between being alone and spending time with others. Privacy; it varies by time, location, culture. Our relationship with the people in our lives varies according to quality; there are descriptions such as parents, colleagues, friends. Accordingly, the shared information should be different from each other.
Kevin Robins says he explained the exposure of private life on social media with self-admiration (narcissism).

As a result, today social media is a world of exhibitionism, apart from the world of constructive and productive purposes.

References

Ihsan ÇAPCIOĞLU, Social Media, ‘New Type of Human’ and Ethical Issues, ITOBİAD CONGRESS/19 | II. Human and Social Sciences Research Congress

Babacan, Mehmet Emin , The Relationship of Social Media Usage Areas and Addiction, Addicta: The Turkish Journal on Addictions (2016) 3: 7-28.

Ozturk, Şerife, Ethical Issues in the Social Media, Selçuk University Faculty of Communication Academic Journal July (2015) Volume 9 Issue 1: 287-311

Budak, Hatice, Adventure of Privacy in Social Media Communication, Journal of Human and Social Sciences Research Skin / Vol: 7 Issue: 1, 2018 Page: 146-170

Similar Posts

yorum yap

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: